BİLDİRİ DETAY

Selçuk ARSLAN, Ali Serdar YÜCEL
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
 
Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren yetenekleri çerçevesinde spora yönlendirmek, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından son derece önemlidir. Doğu Anadolu Bölgesinde ki (Elazığ, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bitlis, Ağrı, Van, Kars) illerde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görevli ve çocuğu olan çalışanların çocuklarını spora yönlendirme nedenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi çalışmamızın temel amacını teşkil etmektedir. Kurum çalışanlarının hizmet verdikleri bireylerle aynı toplumsal yapıyı paylaşmaları onların spora yönelik olumlu algılarının bu kesim içerisindeki diğer insanlara da nakledilmesinde aracı rol üstlenecektir. Çalışmanın evrenini Doğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri (Elazığ, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bitlis, Ağrı, Van, Kars), örneklemini ise amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenecek çocuklu kurum personeli oluşturmaktadır. Çalışmamız “betimsel tarama modeli” niteliğindedir. Verilerin elde edilmesinde önceden geçerlik ve güvenirliği tespit edilmiş iki bölümden oluşan anket formu kullanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yüzde ve frekans analizleri ile grup ortalamalarının karşılaştırılmasına yönelik, ikili grup ortalamaları için t-testi, ikiden fazla grup ortalamaları için anova testi yapılmıştır. Araştırma sonunda; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde çalışan personellerin çocuklarını spora yönlendirme nedenleri bazı demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, meslek, çocuk sayısı, gelir durumu) göre faklılık göstermediği ve spora yönlendirmede olumlu bakış açılarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca düzenli spor yapan ebeveynlerin spora yönlendirmede daha olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Çocuk, Aile. 


Keywords: