BİLDİRİ DETAY

Coşkun DİKBIYIK
BİR YAŞLI DİNDARLIĞI BİÇİMİ OLARAK MABET DİNDARLIĞI
 
Yaşlı nüfusun giderek artmaya başladığı dünyamızda yaşlılık-din ilişkileri ve buna bağlı olarak yaşlı dindarlığının alacağı biçimler önem taşımaktadır. Mabetler modern dönemlerde bazı işlevsel kayıplarına rağmen dinlerin en belirgin sembollerinden biri ve dini hayatın icra edildiği en kutsal mekanlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Dindar insan yaşamının çeşitli evrelerinde bir biçimde mabetle ilişkilidir. Ancak bu ilişkinin çoğunlukla yaşlılık döneminde daha çok yoğunlaştığını, yaşlı dindarlığın da daha çok mabet etrafında şekillen bir mabet dindarlığı biçiminde kendisini gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Burada mabedin günümüzde daha çok yaşlıya hitap eden yapısal yönü yanında, yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan birtakım sorunlar ve ihtiyaçlar,yaşlıya yüklenen ya da yaşlıdan beklenen toplumsal roller, modern insanın yalnızlığı ekseninde özellikle yaşlı insanın yalnızlığı ile ilgili faktörler de etkili olmaktadır. Bu bildiri yaşlılık döneminin sorunlarından ve ihtiyaçlarından yola çıkarak yaşlıların mabetlere yönelimini ve mabet etrafında oluşturdukları dindarlık biçimini ve bu çerçevedeki ilişkiler ağını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız İslam Dini özelinde ülkemizdeki yaşlılar ve mabetler baz alınarak yapılan kuramsal çerçevede nitel bir din sosyolojisi denemesidir. Bu çalışmada sayıları az da olsa ülkemizde yapılan bazı spesifik araştırmalardan ve yayınlardan yararlanılmış ve kendi gözlemlerimiz ve sohbet tarzı görüşmelerimiz ışığında bir takım genellemelere gidilmiştir.Bu nedenle çalışmamız bu sınırlılıklar ve genellemelerin getirdiği zaafları taşısa da konumuz bağlamında ileride yapmayı düşündüğümüz alan araştırmalarına dayalı geniş kapsamlı incelemeler için bir başlangıç oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Dindarlık, Mabet dindarlığı 


Keywords: