BİLDİRİ DETAY

Ahmet GERÇEK, Ali Serdar YÜCEL
FUTBOL KULÜPLERİNDEKI SPORCU, ANTRENÖR VE YÖNETICILERIN KULÜP ORTAMI İLETIŞIM DÜZEYLERININ İNCELENMESI
 
Takım başarısının sağlanmasında antrenör-sporcu-yönetici arasındaki iyi iletişim önemli unsurlardan biridir. Antrenör, sporcu ve yönetici arasında sağlanabilecek iyi bir iletişim aynı zamanda gerçekçi bir özeleştiri sisteminin de oluşmasını sağlayabilecektir. Bu çalışmada bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Grup futbol kulüplerinde oynayan sporcu, antrenör ve yöneticiler arasındaki mevcut iletişim durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca, spor kulüplerinde iletişimin önemi vurgulanarak, başarıyı arttıracak ve hedeflere ulaştıracak iletişim özelliklerinin neler olduğu ve yapılması gerekenler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini BAL ligi 3.grupta yer alan (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Kilis illeri) futbol kulüpleri, örneklemini ise bu kulüplerde oynayan rastgele yöntemle seçilen (n= 252) sporcular oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde yüzde ve frekans analizleri ile grup ortalamalarnın karşılıştırılmasına yönelik ikili grup oratalamaları için t-testi, ikiden fazla grup ortalamaları için Anova testi yapılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonunda; sporcuların kulüp ortamı iletişimine ilişkin görüşlerinin ortalama seviyede olduğu, sporcuların yaş değişkenine göre kulüp ortamı iletişiminde, aylık gelire göre sporcu- yönetici iletişiminde ve sporcuların antrenörleriyle çalışma sürelerine göre de sporcu-antrenör iletişiminde farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Spor kulüplerinin bir iletişim birimi oluşturularak sporcu, antrenör ve yönetici iletişiminin üst düzeye çıkarılarak takım başarısının artırılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sporcu, antrenör, iletişim, yönetim, yönetici, futbol 


Keywords: