BİLDİRİ DETAY

Melike ERDİL
YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİSİNE KARŞI KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
 
Yabancı öğrencilerin Türkçe konuşma becerisine karşı kaygısı, Türkçe öğrenme sürecini etkilemektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kaygı düzeyi, düşük orta ve yüksek olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yüksek ve düşük kaygı düzeyine sahip olan yabancı öğrenciler, Türkçe konuşma becerisini edinme sürecinde orta düzey kaygıya sahip olan yabancı öğrencilere göre daha fazla kaygı hissetmektedir. Bu durum da yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmada, yabancı öğrencilerin Türkçe konuşma becerisine karşı kaygı düzeylerinin hangi (düşük/orta/ yüksek) düzeyde olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini, İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL’de Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise nicel çalışma grubunu, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Döneminde, Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL’de B1 ve B2 kurunda Türkçe öğrenen 89 erkek ve 51 kız olmak üzere 140 yabancı öğrenci ve İstanbul Üniversitesi DİLMER Tophane Şubesinde B1 ve B2 kurunda Türkçe öğrenen 6 erkek ve 4 kız öğrenci olmak üzere 10 yabancı öğrenci, toplamda 150 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel araştırmanın örnekleminde, ‘amaçlı örnekleme (purposive/purposeful sampling)’ türlerinden biri olan ‘maksimum çeşitlilik örnekleme (maximum variation sampling)’ tercih edilmiştir. Araştırmanın nitel çalışma grubunu ise İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Tophane Şubesinde B2 kurunda Türkçe öğrenen 1 kız ve 3 erkek olmak üzere toplam 4 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırmanın örnekleminde, ‘amaçlı örnekleme (purposive/purposeful sampling)’ türlerinden biri olan ‘ölçüt örnekleme (criterion sampling)’ tercih edilmiştir. Araştırma, zaman ve maliyet faktöründen dolayı İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Necmettin Erbakan Üniversitesi KONDİL’de Türkçe öğrenen 150 yabancı öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın yöntemi, ‘karma yöntem araştırması’; araştırma deseni ‘gömülü (içeyerleşik/embedded)’ desendir. Araştırmanın nicel verileri ‘anket tekniği’ ile elde edilmiştir. Melanlıoğlu ve Demir (2013), tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından uygulanan, “Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliği ve güvenirliği ise “İkinci Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği” nin Türkçe formundan elde edilen puanların geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini göstermektedir (Melanlıoğlu ve Demir, 2013:390). Nicel verileri analiz etmek için Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis analizi, tek yönlü ANOVA analizi, Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmış ve SPSS 17,0 paket programı tercih edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ‘görüşme tekniği’ ile elde edilmiştir. ‘Yabancı Öğrencilerin Türkçe Konuşma Becerisine Karşı Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularının geçerliği için araştırma konusunda uzman olan bir kişinin de araştırmayı derinlemesine incelenmesi sağlanmalıdır (Büyüköztürk, 2014:168). Bu araştırmada da görüşme sorularının geçerliği yabancılara Türkçe öğretimi alanında beş yıl deneyimi olan bir okutmanın incelemesi ile sağlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularının güvenirliği ise bireylerle bir kereden fazla görüşme yaparak sağlanmıştır (Büyüköztürk, 2014:169). Araştırmanın güvenirliği, ‘test-tekrar test yöntemi’ yöntemi ile sağlanmıştır. Nitel verileri analiz etmek için ‘içerik analizi’ türlerinden biri olan ‘kategorisel analiz’ tercih edilmiştir. Kategorisel analizde önce veriler kodlanmış ardından temalar belirlenmiştir. Erkek yabancı öğrencilerin ağırlıkta olduğu bu araştırmada, yabancı öğrencilerin 16-36 yaş aralığında olduğu, Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarından geldiği, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinde eğitim aldığı görülmektedir. Araştırmanın sonucunda; yabancı öğrencilerin (%39,3) Türkçe konuşma becerisine karşı kaygı düzeylerinin ‘düşük düzeyde’ olduğu tespit edilmiştir. Türkçe konuşma becerisine karşı kaygılarının cinsiyetlerine, geldikleri kıtalara ve bildikleri yabancı dil sayısına göre farklılık ‘göstermediği’ saptanmıştır. Ancak ‘24 ve üstü yaşındaki bireylerin’ Türkçe konuşma becerisine karşı kaygı düzeylerinin diğer yaş gruplarındaki bireylere göre daha ‘yüksek’ olduğu ve ‘lisans’ eğitimine sahip bireylerin yüksek lisans ve doktora eğitimine sahip bireylere göre Türkçe konuşma becerisine karşı kaygı düzeylerinin daha ‘düşük’ olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Türkçe konuşma becerisi, Yabancı dil olarak Türkçe, Yabancı öğrenci. 


Keywords: